تماس با امداد باتری ماشین

استفاده از کلاج حین حرکت ماشین

یکی دیگر از شعب امداد باتری

ba3 1